وزارت نیرو 97 | بلاگ

وزارت نیرو 97

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب


الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی  استخدامی ﺎرﺷﻨﺎس اداری  ۳۴۱۸
ـ ۱ سوالات استخدامی ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﻣﺪﺮﺖ (491سوال + پاسخ نامه ) 
سوالات استخدامی ﺗﺠﺰﻪوﺗﺤﻠﻞ ﺳﺴﺘﻢﻫﺎ(685 سوال + پاسخنامه)
ـ ۲ سوالات استخدامی ﻣﺪﺮﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧ  (459سوال + پاسخنامه)
سوالات استخدامی رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧ،(445 سوال + پاسخنامه)
۳ـ سوالات استخدامی سوالات استخدامی ﻣﺎﻟﻪ (315سوال + پاسخنامه)
سوالات استخدامی ﺑﻮدﺟﻪرﺰی دوﻟﺘ،(285سوال + پاسخنامه)
ـ ۴ سوالات استخدامی سوالات استخدامی ﺣﻘﻮق اداری (415 سوال + پاسخنامه)
سوالات استخدامی  ﻗﺎﻧﻮن ﺎر،(240سوال + پاسخنامه)
۵ـ سوالات استخدامی سوالات استخدامی روانﺷﻨﺎﺳ ﺎر (120سوال + پاسخنامه)
 [purchase_link id="46075" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
 
سوالات تخصصی  استخدامی ﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺰی3419
 
سوالات استخدامی برنامه ریزی استراتژیک 245 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی مبانی سازمان و مدیریت 255 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی آمار کاربردی 175 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی اقتصاد خرد 355سوال + پاسخنامه
  سوالات استخدامی اقتصاد کلان 161 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها 240 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="46129" text="خرید" style="button" color="blue"]


الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی  استخدامی ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ ﻗﺪرت(ﺗﻮﻟﺪ) 3420

 

ـ سوالات استخدامی  ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﺘﺮ 220Iسوال + پاسخنامه
ـ سوالات استخدامی  ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﺘﺮ  210II سوال + پاسخ نامه
  سوالات استخدامیﻣﺎﺷﻦﻫﺎی اﻟﺘﺮ 80Iسوال+ پاسخ نامه 
سوالات استخدامیﻣﺎﺷﻦﻫﺎی اﻟﺘﺮ13II سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامیﻣﺎﺷﻦﻫﺎی اﻟﺘﺮ 28III  سوال + پاسخنامه

 -  سوالات استخدامی ﺗﺤﻠﻞﺳﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻧﺮژی اﻟﺘﺮI ﺑﺮرﺳ(79Iسوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی تولید ﻧﺮوﺎه 73 سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="46135" text="خرید" style="button" color="blue"]الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
 
سوالات تخصصی  استخدامی ﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺮﺑﺖ ﺑﺪﻧ 3421

 سوالات استخدامی  ﻓﺰﻮﻟﻮژی ورزش یک390 سوال + پاسخنامه

 سوالات استخدامی  ﻓﺰﻮﻟﻮژی ورزش دو  240 سوال + پاسخنامه

 سوالات استخدامی  ﻓﺰﻮﻟﻮژی ورزش سه  390 سوال + پاسخنامه

- سوالات استخدامی ﺳﻨﺠﺶ و اﻧﺪازه  ﺮی در ﺗﺮﺑﺖﺑﺪﻧ 120 سوال + پاسخنامه

ـ سوالات استخدامی ﻣﺪﺮﺖ ﺑﺮﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت و روﺪادﻫﺎی ورزﺷ،300 سوال + پاسخنامه

 سوالات استخدامی آناتومی ﺣﺮﺘ 360 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="46146" text="خرید" style="button" color="blue"]الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی  استخدامی ﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻮدﺟﻪ و ﺑﺮرﺳ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮرﺳ ـ ﺎرﺷﻨﺎس ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی 3424و3454 

 ـ  سوالات استخدامی اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺮد 355سوال + پاسخنامه

ـسوالات استخدامی  اﻗﺘﺼﺎد ﻼن 161 سوال + پاسخنامه

ـ  سوالات استخدامی آﻣﺎر و اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠ 489سوال + پاسخنامه

ـسوالات استخدامی ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﺮان 660 سوال + پاسخنامه

- سوالات استخدامی ﻣﺪﺮﺖ ﻣﺎﻟ یک 790 سوال + پاسخنامه

-سوالات استخدامی ﻣﺪﺮﺖ ﻣﺎﻟ دو  369سوال + پاسخنامه

 - سوالات استخدامی زﺑﺎن ﺗﺨﺼﺼ 240سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="46152" text="خرید" style="button" color="blue"]الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی  استخدامی  ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ اﻟﺘﺮوﻧ (ﺗﻮﻟﺪ) 3425
ـ سوالات استخدامی  ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﺘﺮ 220Iسوال + پاسخنامه
ـ سوالات استخدامی  ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﺘﺮ  210II سوال + پاسخ نامه
ـ سوالات استخدامی الکترونیک  220I سوال + پاسخنامه
ـ سوالات استخدامی الکترونیک173II سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی ﺳﺴﺘﻢ ﻫﺎی دﺠﺘﺎل 30 سوال + پاسخنامه
ـ سوالات استخدامی ﺳﺴﺘﻢﻫﺎی ﻨﺘﺮل ﺧﻄ و اﺑﺰار دﻗﻖ 182 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="46156" text="خرید" style="button" color="blue"]


الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی  استخدامیﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮﻗ ﺣﺮاﺳﺖ(ﺗﻮزﻊ) ـ ﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮﻗ3428و 3453
 
سوالات استخدامی ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧ(ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی اﺷﺨﺎص،ﺧﺎﻧﻮاده، ارث و وﺻﺖ) یک 270 سوال+پاسخنامه
سوالات استخدامی ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧ(ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی اﺷﺨﺎص،ﺧﺎﻧﻮاده، ارث و وﺻﺖ)  دو 130 سوال+پاسخنامه
ـ سوالات استخدامیﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت یک 420سوال+ جواب 
ـ سوالات استخدامیﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت دو540 سوال+جواب
ـ سوالات استخدامیﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت سه  340سوال+ جواب 
ـ سوالات استخدامیﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت چهار 330 سوال+ جواب 
 ـسوالات استخدامی ﺣﻘﻮق اداری  یک 220 سوال+پاسخنامه
 ـسوالات استخدامی ﺣﻘﻮق اداری دو  390 سوال+پاسخنامه
 ـسوالات استخدامی ﺣﻘﻮق اداری  سه415 سوال + پاسخنامه
 ـسوالات استخدامی ﺣﻘﻮق ﺎر240 سوال+پاسخنامه
 ـ سوالات استخدامی آﻦ دادرﺳ ﻣﺪﻧ یک 360 سوال + پاسخنامه
 ـ سوالات استخدامی آﻦ دادرﺳ ﻣﺪﻧ دو279 سوال + پاسخنامه
 ـ سوالات استخدامی آﻦ دادرﺳ ﻣﺪﻧ سه270سوال + پاسخنامه
ـ سوالات استخدامی آﻦ دادرﺳ کیفری یک 225سوال+پاسخنامه
ـ سوالات استخدامی آﻦ دادرﺳ کیفری دو300 سوال + پاسخنامه
-سوالات استخدامیﺣﻘﻮق ﺟﺰای اﺧﺘﺼﺎﺻ ( ﺟﺮاﻢ ﻋﻠﻪ اﻣﻮال ) یک 390 سوال+پاسخنامه
-سوالات استخدامیﺣﻘﻮق ﺟﺰای اﺧﺘﺼﺎﺻ ( ﺟﺮاﻢ ﻋﻠﻪ اﻣﻮال )دو310 سوال+پاسخنامه
-سوالات استخدامیﺣﻘﻮق ﺟﺰای اﺧﺘﺼﺎﺻ ( ﺟﺮاﻢ ﻋﻠﻪ اﻣﻮال ) سه320 سوال+پاسخنامه
[purchase_link id="46164" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
 
سوالات تخصصی  استخدامی  ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺎﻧ (تولید) 3429
 
سوالات استخدامی استاتیک 115 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی مقاومت مصالح یک 113 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی مقاومت مصالح دو30 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی طراحی اجزای مکانیکی 251 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی طراحی اجزای مکانیکی دو25 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی ﺗﺮﻣﻮدﻨﺎﻣ 145 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی ﻣﺎﻧ ﺳﺎﻻت یک 261 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی ﻣﺎﻧ ﺳﺎﻻت  دو 27 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت یک25 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت دو 14 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی دﻨﺎﻣارﺗﻌﺎﺷﺎت 24 سوال + پاسخنامه                    
 [purchase_link id="46170" text="خرید" style="button" color="blue"]
الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی  استخدامی ﺎرﺷﻨﺎس ﺷﻤ 3430 
 
 ـ سوالات استخدامی ﺷﻤ ﺗﺠﺰﻪ یک315 سوال + پاسخنامه
 ـ سوالات استخدامی ﺷﻤ ﺗﺠﺰﻪ دو 360 سوال + پاسخنامه
 ـ  سوالات استخدامی ﺷﻤ آﻟ یک 665 سوال + پاسخنامه
 ـ  سوالات استخدامی ﺷﻤ آﻟ دو 555 سوال + پاسخنامه
 ـ  سوالات استخدامی ﺷﻤ آﻟ سه 435 سوال + پاسخنامه
 ـ  سوالات استخدامی ﺷﻤ ﻣﻌﺪﻧ یک 495 سوال + پاسخنامه
 ـ  سوالات استخدامی ﺷﻤ ﻣﻌﺪﻧ دو 100 سوال + پاسخنامه
 ـ  سوالات استخدامی ﺷﻤ ﻓﺰ یک420 سوال + پاسخنامه
 ـ  سوالات استخدامی ﺷﻤ ﻓﺰ 460 سوال + پاسخنامه
 ـ سوالات استخدامی ﺗﺼﻔﻪ آب و ﻓﺎﺿﻼب 220 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="46174" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی  استخدامی ﺎرﺷﻨﺎس ITﺣﺮاﺳﺖ(ﺗﻮزﻊ)-ﺎرﺷﻨﺎسIT ﺣﺮاﺳﺖ(آب و ﻓﺎﺿﻼب)- ﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺮم اﻓﺰار3433،3434،3447

سوالات استخدامی ﻣﻬﻨﺪﺳ نرم افزار 455 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زﺑﺎن ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزی 290 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ﻃﺮاﺣ اﻟﻮرﺘﻢ 505 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺒﻪ داده ﻫﺎ 331 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی شبکه های کامپیوتری یک 365 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی شبکه های کامپیوتری دو  185 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی امنیت شبکه  170   سوال با جواب

سوالات استخدامی پایگاه داده ها 133 سوال + پاسخنامه

 [purchase_link id="46178" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی  استخدامی ﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮرﺣﺮاﺳﺖ3437 
 
- سوالات استخدامی جامعه  ﺷﻨﺎﺳ ﻋﻤﻮﻣ 280 سوال + پاسخنامه
- سوالات استخدامیروان  ﺷﻨﺎﺳ ﻋﻤﻮﻣ یک 880 سوال + پاسخنامه
- سوالات استخدامیروان  ﺷﻨﺎﺳ ﻋﻤﻮﻣ دو 250 سوال + پاسخنامه
- سوالات استخدامیﻣﺒﺎﻧ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﺮﺖ 491سوال + پاسخ نامه 
- سوالات استخدامی ﻣﺒﺎﻧ ﺣﻔﺎﻇﺖ 74 سوال + پاسخنامه
- سوالات استخدامی ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳ  270 سوال +  پاسخنامه
- سوالات استخدامی ﺣﻘﻮق  اداری 390 سوال+پاسخنامه
- سوالات استخدامی اﺧﻼق  ﺣﺮﻓﻪ ای 120 سوال + پاسخنامه
- سوالات استخدامی فرهنگ  ﺳﺎزﻣﺎﻧ 445 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="46182" text="خرید" style="button" color="blue"]


الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی  ﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺎﻟ 3438
 
سوالات استخدامی  اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری یک 558سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی  اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری دو  238سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی  اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری سه 327 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامیﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺎﻧﻪ یک 209 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامیﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺎﻧﻪ دو 606 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامیﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺸﺮﻓﺘﻪ  یک 316 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامیﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺸﺮﻓﺘﻪ دو 245 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی  حسابرسی یک 335سوال  + پاسخنامه
سوالات استخدامی  حسابرسی دو 257 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی ﺣﺴﺎﺑﺪاری  دوﻟﺘ 298 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی اصول تنظیم و کنترل بودجه 285 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی قانون محاسبات  عمومی  100 سوال با جواب
 [purchase_link id="46188" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی  استخدامی ﺎرﺷﻨﺎس ﻔﺖ و بهره وری 3440
 سوالات استخدامی آﻣﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳ 204 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامیﻨﺘﺮل ﻔﺖ آﻣﺎری 503 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامیﺗﺤﻘﻖ در ﻋﻤﻠﺎت یک و دو 85 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامیﻣﺪﺮﺖ ﻔﺖ و ﺑﻬﺮه وری 685 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="46206" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 سوالات تخصصی  استخدامی ﻣﻬﻨﺪس ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری 3441 
 سوالات استخدامی نقشه برداری 278 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی فتوگرامتری 90 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی ژئودزی 250 سوال + پاسخ نامه
 [purchase_link id="46210" text="خرید" style="button" color="blue"]

 

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی  استخدامی ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ ﻗﺪرت(ﺗﻮزﻊ) ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ ﻗﺪرت(آب و ﻓﺎﺿﻼب)3442و 3443
 
ـ سوالات استخدامی  ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﺘﺮ 220I   سوال + پاسخنامه
ـ سوالات استخدامی  ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﺘﺮ  210II  سوال + پاسخ نامه
  سوالات استخدامیﻣﺎﺷﻦﻫﺎی اﻟﺘﺮ 80Iسوال+ پاسخ نامه 
سوالات استخدامیﻣﺎﺷﻦﻫﺎی اﻟﺘﺮ13II سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامیﻣﺎﺷﻦﻫﺎی اﻟﺘﺮ 28III  سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی  ﺗﺤﻠﻞ ﺳﺴﺘﻢ ﻫﺎی  اﻧﺮژی اﻟﺘﺮ ﺑﺮرﺳ79Iسوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی اﻟﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃس یک240 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی اﻟﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃس دو220 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="46214" text="خرید" style="button" color="blue"]
الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی  استخدامی ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ اﻟﺘﺮوﻧ(ﺗﻮزﻊ)ـ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ اﻟﺘﺮوﻧ(آب و ﻓﺎﺿﻼب)3444و3445
 
ـ سوالات استخدامی  ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﺘﺮ 220Iسوال + پاسخنامه
ـ سوالات استخدامی  ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﺘﺮ  210II سوال + پاسخ نامه
ـ سوالات استخدامی الکترونیک  220I سوال + پاسخنامه
ـ سوالات استخدامی الکترونیک173II سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی ﺳﺴﺘﻢ ﻫﺎی دﺠﺘﺎل 30 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی ﺳﻨﺎل هاو ﺳﺴﺘم ﻫﺎ 110 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="46224" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی  استخدامی مهندس برق-مخابرات3446
 ـ سوالات استخدامی  ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﺘﺮ 220Iسوال + پاسخنامه
ـ سوالات استخدامی  ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﺘﺮ  210II سوال + پاسخ نامه
 سوالات استخدامی ﻣﺨﺎﺑﺮاتI37 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی ﺳﻨﺎل هاو ﺳﺴﺘم ﻫﺎ 110 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی اﻟﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃس یک240 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی اﻟﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃس دو220 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="46230" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی  استخدامی ﺎرﺷﻨﺎس سخت اﻓﺰار 3448
 
سوالات استخدامی ﻣﻌﻤﺎری ﺎﻣﻮﺗﺮ150 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی ﻣﺪارﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘ  260 سوال + پاسخ نامه
 سوالات استخدامی ﺷﺒﻪ ﻫﺎی ﺎﻣﻮﺗﺮی یک 185 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی ﺷﺒﻪ ﻫﺎی ﺎﻣﻮﺗﺮی دو285 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی ﺷﺒﻪ ﻫﺎی ﺎﻣﻮﺗﺮی سه365 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی ﺳﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ 457 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="46237" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی ﺎرﺷﻨﺎس اﻤﻨ و ﺣﻔﺎﻇﺖ 3449 
سوالات استخدامی اﺻﻮل اﻤﻨ 204 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻂ ﺎر 150 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺰ و ﺷﻤﺎ ﻣﺤﻂ ﺎر
سوالات استخدامی ﻣﺪﺮﺖ اﻤﻨ و رﺴک 240 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="46265" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی ﺎرﺷﻨﺎس ﻨﺘﺮل ﺮوژه 3451
 
سوالات استخدامی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﺰی و زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﺮوژه 50 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامیﻣﺪﺮﺖ و ﺗﺤﻠﻞ رﺴ ﺮوژه 395سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺪﺮﺖ ﺮوژه 180 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی اقتصاد ﻣﻬﻨﺪﺳ  495 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="46268" text="خرید" style="button" color="blue"]


الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی کارشناس امور مشترکین 3452 
 
سوالات استخدامی اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﺮﺖ 60 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی آﻣﺎر ﺎرﺑﺮدی 549 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی روانﺷﻨﺎﺳ ﻋﻤﻮﻣ یک 880 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی روانﺷﻨﺎﺳ ﻋﻤﻮﻣ دو 250 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی  اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری یک 558سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی  اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری دو 238سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی  اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری سه 327 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧ رواﺑﻂ ﺑﻦﻓﺮدی 40 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="46272" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی ﺎرﺷﻨﺎسﺑﻤﻪ 3455  
 
سوالات استخدامی اﺻﻮل، ﻗﻮاﻧﻦ و ﻣﻘﺮرات  ﺑﻤﻪ  ﻫﺎی ﺑﺎزرﺎﻧ
 سوالات استخدامی ﺑﻤﻪ  ﻫﺎی اﻣﻮال (آﺗﺶ ﺳﻮزی-اﺗﻮﻣﺒﻞ- ﻣﻬﻨﺪﺳ ـ ﺑﺎرﺑﺮی )
 سوالات استخدامی ﺑﻤﻪ ﻫﺎی اﺷﺨﺎص(ﻋﻤﺮ ـ ﺣﻮادث ـ درﻣﺎن ﺗﻤﻠ)
سوالات استخدامی  ﺑﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﺖ ﻣﺪﻧ
سوالات استخدامی مدیریت ریسک 395سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی آمار و اﺣﺘﻤﺎل یک150 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی آمار و اﺣﺘﻤﺎل دو 549 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی آمار و اﺣﺘﻤﺎل سه 182 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="46277" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
 
۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
 
سوالات تخصصی استخدامی ﺎرﺷﻨﺎس روابط ﻋﻤﻮﻣ 3456 
 
سوالات استخدامی اﺻﻮل رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ 40 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی ﻣﺒﺎﻧ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻤﻌ 60 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی ﻣﺒﺎﻧ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﺮﺖ 420 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی آﻦ ﻧﺎرش در روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎری 74 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ 55 سوال + پاسخنامه 
[purchase_link id="46281" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی  ﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش 3457
 
سوالات استخدامی ﻣﺪﺮﺖ و  برنامه رﺰی آﻣﻮزﺷ 380 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی ارزﺷﺎﺑ آﻣﻮزﺷ  360 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی ﺗﺌﻮری ﻫﺎی ﻣﺪﺮﺖ(رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧ 445 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی ﺗﺌﻮری ﻫﺎی ﻣﺪﺮﺖ( ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧ 459 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی ﺗﺌﻮری ﻫﺎی ﻣﺪﺮﺖ(  اﺻﻮل ﻣﺪﺮﺖ) 240 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی روش ﺗﺤﻘﻖ وآﻣﺎر 480 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="46285" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی  ﺎرﺷﻨﺎس آﻣﺎر 3458
 
سوالات استخدامی ﻣﻔﺎﻫﻢ و روش ﻫﺎی آﻣﺎری 150 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﺒﺎﻧ اﺣﺘﻤﺎل 260 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی  اﺣﺘﻤﺎل یک  150  سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی  اﺣﺘﻤﺎل دو  182 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی  رﺮﺳﻮن یک 60 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی  رﺮﺳﻮن دو 50 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی روش ﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺮی یک120 سوال + پاسخنامه
 
 سوالات استخدامی روش ﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺮی دو 60 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="46289" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی کارشناس انبار و تدارﺎت 3459 
 
سوالات استخدامی ﺗﺌﻮری ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﺮﺖ 420 سوال + پاسخنامه
 
 سوالات استخدامی سیستم ﻫﺎی ﺧﺮﺪ، اﻧﺒﺎرداری و ﺗﻮزﻊ 570 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﺪﺮﺖ ﻣﺎﻟ یک 790 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﺪﺮﺖ ﻣﺎﻟ دو 369 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﺪﺮﺖ  ﺑﺎزارﺎﺑ 300 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی  ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﻬﺎی  ﺗﻤﺎمﺷﺪه یک 197سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی  ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﻬﺎی  ﺗﻤﺎمﺷﺪه دو 237 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی  ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﻬﺎی  ﺗﻤﺎمﺷﺪه سه 207 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="46293" text="خرید" style="button" color="blue"]


الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی ﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزرﺎﻧ 3460 
 
سوالات استخدامی ﻣﺒﺎﻧ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﺮﺖ  491سوال + پاسخ نامه  
 
 سوالات استخدامی ﻣﺪﺮﺖ ﺑﺎزارﺎﺑ 300 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﺪﺮﺖ ﻣﺎﻟ یک 790 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی ﻣﺪﺮﺖ ﻣﺎﻟ دو 369 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی آﻣﺎر  ﺎرﺑﺮدی 549 سوال + پاسخنامه
 

 سوالات استخدامی اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺮد 355سوال + پاسخنامه

 سوالات استخدامی  اﻗﺘﺼﺎد ﻼن 161 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="46297" text="خرید" style="button" color="blue"]الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی کارشناس منابع آب 3461
 
سوالات استخدامی زﻣﻦ ﺷﻨﺎﺳ 162 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی آب ﻫﺎی زﺮزﻣﻨ 222 سوال + پاسخنامه
 
 سوالات استخدامی ﻣﺪﺮﺖ و ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب 30 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻫﺪروﻟﻮژی 122 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﺳﺴﺘﻢ های انتقال آب 200 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="46301" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامیﺎرﺷﻨﺎس GIS کد شغل3462
 
سوالات استخدامی ﻓﺘﻮﺮاﻣﺘﺮی 90 سوال + پاسخنامه
 
 سوالات استخدامی ژﺋﻮدزی  250 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﺳﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﺎ 20 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﺎرﺑﺮد ﺳﻨﺠﺶ از دور 120 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="46305" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻤﺮان 3463
 
سوالات استخدامی ﻣﺎﻧ ﺳﺎﻻت و ﻫﺪروﻟ 185 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی ﺗﺼﻔﻪ آب و ﻓﺎﺿﻼب 220 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی ﺳﺎزه ﻫﺎی آﺑ 160 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی ﺷﺒﻪ ﻫﺎی آب و فاضلاب 200 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="46313" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺎﻧ (آب و ﻓﺎﺿﻼب) 3464  
 
 
سوالات استخدامی اﺳﺘﺎﺗ 115 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ یک 113 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ دو 30 سوال + پاسخنامه 
 
 سوالات استخدامی ﺗﺮﻣﻮدﻨﺎﻣ 145 سوال + پاسخنامه
 
 سوالات استخدامی ﻣﺎﻧ ﺳﺎﻻت  یک 261 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﺎﻧ ﺳﺎﻻت دو 27 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی  اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت یک25 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی  اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت دو 14 سوال + پاسخنامه
 
 سوالات استخدامی ﺗﻮرﺑﻮ ﻣﺎﺷﻦ  10 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﺳﺴﺘﻢ ﻫﺎی  انتقال آب 200 سوال + پاسخنامه
 
 سوالات استخدامی سیستم های تهویه مطبوع  44 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="46316" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی ﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻨﺘﺮل ﻔ آب و ﻓﺎﺿﻼب 3465
 
سوالات استخدامی ﺷﻤ و ﻣﺮو ﺑﻮﻟﻮژی آب و ﻓﺎﺿﻼب 40 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻃﺮاﺣ ﺗﺼﻔﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب 220 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻓﺮاﻨﺪ ﻫﺎی ﻓﺰکی و ﺷﻤﺎ آب و ﻓﺎﺿﻼب
 
سوالات استخدامی ﺎرﺑﺮد ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻠﻤﺒﻪ در ﺗﺄﺳﺴﺎت  آب و ﻓﺎﺿﻼب
 
سوالات استخدامی بﻬﺮه برداری و نگهداری از ﺗﺄﺳﺴﺎت  آب و ﻓﺎﺿﻼب 
[purchase_link id="46321" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی 3466   
 
سوالات استخدامی زیست شناسی سلولی و مولکولی  140 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی بیوﺷﻤ و آزﻣﺎﺸﺎه 330 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی میکروﺑﻮﻟﻮژی ﻋﻤﻮﻣ و  آزﻣﺎﺸﺎه(ﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮوﺑﻮﻟﻮژی ﻋﻤﻮﻣ، ﻏﺬا، ﻣﺤﻄ، ﺻﻨﻌﺘ) 277 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی با ﺘﺮیﺷﻨﺎﺳ ﺰﺷ و آزﻣﺎﺸﺎه
 
سوالات استخدامی ﻣﺮوﺑﻮﻟﻮژی ﺰﺷ و آزﻣﺎﺸﺎه( وﺮوس شناسی اﻤﻨ شناسی قارچ شناسی انگل شناسی) 454 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="46325" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی  ﺎرﺷﻨﺎس آزﻣﺎﺸﺎه ﺷﻤ 3467
 
سوالات استخدامی ﺷﻤ ﺗﺠﺰﻪ و آزﻣﺎﺸﺎه یک315 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﺷﻤ ﺗﺠﺰﻪ و آزﻣﺎﺸﺎه دو 360 سوال + پاسخنامه
 
نمونه سوالات ﺗﺼﻔﻪ آب وآزﻣﺎﺸﺎه 220 سوال + پاسخنامه
 
نمونه سوالات ﺷﻤ آﻟ یک 665 سوال + پاسخنامه
 
نمونه سوالات ﺷﻤ آﻟ دو 555 سوال + پاسخنامه
 
نمونه سوالات ﺷﻤ آﻟ سه 435 سوال + پاسخنامه
 
 نمونه سوالات ﺷﻤ ﺗﺠﺰﻪ  یک315 سوال + پاسخنامه
 
نمونه سوالات ﺷﻤ ﺗﺠﺰﻪ دو 360 سوال + پاسخنامه
 
نمونه سوالات ﺷﻤ ﻣﻌﺪﻧ و آزﻣﺎﺸﺎه های مربوط  یک 495 سوال + پاسخنامه
        
نمونه سوالات ﺷﻤ ﻣﻌﺪﻧ و آزﻣﺎﺸﺎه های مربوط دو 100 سوال + پاسخنامه  
 
سوالات استخدامی ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه 
 [purchase_link id="46329" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن(ﺗﻮزﻊ) ـ ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن(آب و ﻓﺎﺿﻼب) 3468 و3469 
 
سوالات استخدامی ﻣﺎﻧ ﺟﺎﻣﺪاتﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺗﺤﻠﻞ ﺳﺎزه) یک  192 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﺎﻧ ﺟﺎﻣﺪاتﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺗﺤﻠﻞ ﺳﺎزه) دو 216 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﺎﻧ ﺧﺎک و  124 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﺎﻧ ﺳﺎﻻت و ﻫﺪروﻟ 185 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻃﺮاﺣ ﺳﺎزه  ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی و ﺑﺘﻨ 56 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی روش  ﻫﺎی اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 50 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="46333" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی ﻤ کارشناس مالی و اداری 3426
 
سوالات استخدامی ﻣﺒﺎﻧ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﺮﺖ 491سوال + پاسخ نامه
 
 سوالات استخدامی اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری یک 558سوال + پاسخنامه
 
 سوالات استخدامی اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری دو 238سوال + پاسخنامه
 
 سوالات استخدامی اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری سه 327 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﺎﻟﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ رﺰی دوﻟﺘ 285 سوال + پاسخنامه
  
سوالات استخدامی قانون کار30 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی قانون محاسبات ﻋﻤﻮﻣ  100 سوال با جواب
[purchase_link id="46338" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺒﺎر 3427 
 
سوالات استخدامی اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧ ﻣﺪﺮﺖ  65 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی سیستم ﻫﺎی اﻧﺒﺎرداری 570 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﺪﺮﺖ زﻧﺠﺮه ﺗﺄﻣﻦ 570 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﺪﺮﺖ ﺑﺎزارﺎﺑ 300 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="46342" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی ﺗﻨﺴﻦ ﺑﺮق(ﺗﻮﻟﺪ) 3431
 
سوالات استخدامی ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﺘﺮ 115 
 
 سوالات استخدامی ﻣﺎﺷﻦ ﻫﺎی اﻟﺘﺮ (ﻣﺒﺎﻧ،ﻣﺎﺷﻦ ﻫﺎی AC ،DC  ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫا)80سوال + پاسخنامه
 
 
سوالات استخدامی اﺻﻮل ﺳﺴﺘﻢ  ﻫﺎی ﻗﺪرت 79 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی اﻟﺘﺮوﻧ ﺎرﺑﺮدی 75سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﺗﻮﻟﺪ اﻧﺮژی اﻟﺘﺮ 73 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻨﺘﺮل و اﺑﺰار دﻗﻖ  150 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="46347" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی ﺗﻨﺴﻦ ﻣﺎﻧ(ﺗﻮﻟﺪ) 3432
 
سوالات استخدامی اﺳﺘﺎﺗ 115 سوال + پاسخنامه 
 
سوالات استخدامی  ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ یک  113 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی  ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ دو 30 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﺗﺮﻣﻮدﻨﺎﻣ 145 سوال + پاسخنامه 
 
 سوالات استخدامی  ﻣﺎﻧ ﺳﺎﻻت یک 261 سوال + پاسخنامه 
 
 سوالات استخدامی  ﻣﺎﻧ ﺳﺎﻻت دو  27 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی  اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت یک25 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی  اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت دو 14 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﺣﺮارت ﻣﺮﺰی ﺑﺎ ﻫﻮا و آب ﺮم، ﺳﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻪ  ﻣﻄﺒﻮع ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧ، ﺳﺴﺘﻢ  ﻫﺎی ﻨﺘﺮل ﺗﺄﺳﺴﺎت44 سوال + پاسخنامه
 [purchase_link id="46351" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی تکنسین ﺷﻤ 3435
 
سوالات استخدامی ﺷﻤ ﺗﺠﺰﻪ و آزﻣﺎﺸﺎه یک315 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﺷﻤ ﺗﺠﺰﻪ و آزﻣﺎﺸﺎه دو 360 سوال + پاسخنامه
 
نمونه سوالات ﺷﻤ آﻟو آزﻣﺎﺸﺎه  یک 665 سوال + پاسخنامه
 
نمونه سوالات ﺷﻤ آﻟو آزﻣﺎﺸﺎه  دو 555 سوال + پاسخنامه
 
نمونه سوالات ﺷﻤ آﻟ و آزﻣﺎﺸﺎه سه 435 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﺷﻤ ﻓﺰ و ﺷﻤ 460 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی  تصقیه آب و آزﻣﺎﺸﺎه 220 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی اصول ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه 
 [purchase_link id="46355" text="خرید" style="button" color="blue"]
الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی ﻤ ﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزرﺎﻧ 3436
 
سوالات استخدامی ﻣﺒﺎﻧ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﺮﺖ 65 سوال + پاسخنامه
 
 سوالات استخدامی اﺻﻮل ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد 354 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﺪﺮﺖ ﺑﺎزارﺎﺑ 300 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﺑﺎزرﺎﻧ ﺑﻦ اﻟﻤﻠﻠ 410 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﺳﺴﺘﻢ  ﻫﺎی ﺧﺮﺪ، اﻧﺒﺎرداری و ﺗﻮزﻊ 570 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی اﺻﻮل ﻣﺬاﺮات و ﻣﺎﺗﺒﺎت ﺑﺎزرﺎﻧ210  سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="46359" text="خرید" style="button" color="blue"]

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود

۱ - سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ - سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب
۳ - سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب
۴ - سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب
۵ - سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب
۶ - سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب
۷ - سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی استخدامی ﺗﻨﺴﻦ ﺑﺮق(ﺗﻮزﻊ) 3439
 
سوالات استخدامی ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﺘﺮ 220 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﻣﺎﺷﻦ ﻫﺎی اﻟﺘﺮ) ﻣﺒﺎﻧ، ACﻫﺎی DC و ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ 80سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی اﺻﻮل ﺳﺴﺘﻢ  ﻫﺎی ﻗﺪرت 79 سوال + پاسخنامه
 
سوالات استخدامی ﺳﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﻮزﻊ اﻧﺮژی اﻟﺘﺮ
 
سوالات استخدامی تجهیزات روشنایی و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت 
[purchase_link id="46365" text="خرید" style="button" color="blue"]

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
...
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : چهارشنبه 31 مرداد 1397 ساعت: 1:04